Kırsal Turizm

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

“Kırsal Turizm” Alt Tedbiri Şartlı Başvuru-302-3

 

Program Otoritesi: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Hibe Oranı: Uygun harcamalar toplamının %50’si

 

Başvuru Tarihi: 10.02.2015

 

Toplam Destek Bütçesi: 77.535.661 Avro,

 

Destek Miktarı: 15.000 avrodan düşük 500.000 avrodan yüksek olamaz.

0-250.000 avro arasında ise tek ödeme, 250.001 - 500.000 avro arasında ise bir veya iki taksit şeklinde ödeme yapılmaktadır.

Programın Amacı:

Bu tedbirin genel amaçları;

  • Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlanması,
  • İş faaliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla yeni iş olanaklarının yaratılması ve mevcut istihdam olanaklarının korunması, bu sayede kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin artırılmasına ve kırsal nüfusun azalmasını önlemeye katkıda bulunulması,
  • Bölgesel kırsal kalkınma dengesizliklerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunulmasıdır.

Bu alt tedbirin amacı;  ikro / küçük girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, “yatak ve kahvaltı” konaklama ve restoran hizmetlerinin gelişimini, çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesini ve turistik rekreasyonel faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi geziler gibi) için kurulan tesislerin gelişimini desteklemektir.

Uygulandığı İller: UYGULANDIĞI İLLER:  Afyonkarahisar, Çankırı, Karaman, Ordu, Ağrı, Çorum, Kars, Samsun, Amasya, Denizli,. Kastamonu, Şanlıurfa, Aksaray, Diyarbakır, Konya, Sivas, Ankara, Elazığ, Kütahya, Tokat, Ardahan, Erzincan, Malatya, Trabzon, Aydın, Erzurum, Manisa, Uşak, Balıkesir, Giresun, Mardin, Van, Burdur, Hatay, Mersin, Yozgat, Bursa, Isparta, Muş, Çanakkale, Kahramanmaraş, Nevşehir

Kimler Başvurabilir?

Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere,  ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.)

İşletmenin Sağlaması Gereken Koşullar

Bu alt tedbir kapsamında, mevcut işletmelerin modernizasyonu ve yeni tesis kurulumunun yanında mevcut tesise yeni üniteler kurulması da desteklenmektedir.

 

1. 50 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 8 milyon TL’yi aşmayan mikro yada küçük ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler kapsamında olmalıdır.

2. Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır.

3. Yatırım aşağıda belirtilen illerin kırsal alanlarında uygulanmalıdır.

4. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerekli sertifikalara sahip olmalıdır.

5. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve pastaneler için 5179 sayılı Gıda Kanunu veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır.

6. Konaklama tesisleri yatırım sonunda en fazla 25 yatak kapasitesine (çift/tek) sahip olmalıdır

Başvuru sahibinin sağlaması gerekli koşullar;

1. Başvuru sahibi (tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru teslim edildiğinde 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).

2. Başvuru sahibi (gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise bir daimi çalışanı),

• Proje başvurusunda bulunulan iş kolunda eğitim veren Meslek Lisesi, Teknik Lise, İki Yıllık Yüksekokul, Ünıversite ,Master ya da Doktora diplomasına sahip olmalı veya,

• Proje başvurusunda bulunulan iş kolunda (turizm, işletme vb) en az 3 yıl çalıştığına dair detaylı hizmet dökümünü veya sadece gerçek kişiler için en az 3 yıllık “turizm işletme belgesini” ibraz etmeli,

• Sadece gerçek kişiler için başvuruda bulunacağı ekonomik aktivite ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetki verilen Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları tarafından düzenlenen en az 60 saatlik bir eğitim programına katıldığına dair sertifikaya ya da kalfa/çıraklık/usta öğreticilik belgesine sahip olmalıdır.

3. Çiftlik turizminin geliştirilmesi söz konusu olduğunda başvuru sahibi Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmalı veya Gerçek kişi ise, çiftçinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki hane halkından bir kişi çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmalıdır.

Hibe Programı Başvurusu