Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

“Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi” 302-2 Tedbiri Şartlı Başvuru

 

Program Otoritesi: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Hibe Oranı: Uygun harcamalar toplamının %50’si

Başvuru Tarihi: 10.02.2015

Toplam Destek Bütçesi: 77.535.661Avro

Destek Miktarı; Asgari:10.000Avro/ Azami: 250.000 Avro

Sadece bu başvuru çağrı ilanı dönemine özgü olarak;

1.   Proje Uygun harcama tutarı 0-250.000 Avro arasında olan projelerde ve 250.000 avro üzerinde olup tek taksit olan projelerde, projenin en fazla 4  ay  içerisinde  tamamlanması  ve  bu  4  aylık  süre  içinde  tamamlanır  tamamlanmaz da Ödeme Talep Paketinin İl Koordinatörlüğüne ibrazı gerekmektedir.  

2.   Proje uygun harcama tutarı 250.000 Avro üzeri olan ve taksitlendirme yapılan  projelerde  uygulama  dönemi  4  aydan  uzun  olsa  bile,    ilk ödeme  talep  paketinin ,  projenin  uygulanmaya  başlandığı  tarihten itibaren ilk 4 ay içersinde  İl Koordinatörlüğüne ibrazı

UYGULANDIĞI İLLER:  Afyonkarahisar, Çankırı, Karaman, Ordu, Ağrı, Çorum, Kars, Samsun, Amasya, Denizli,. Kastamonu, Şanlıurfa, Aksaray, Diyarbakır, Konya, Sivas, Ankara, Elazığ, Kütahya, Tokat, Ardahan, Erzincan, Malatya, Trabzon, Aydın, Erzurum, Manisa, Uşak, Balıkesir, Giresun, Mardin, Van, Burdur, Hatay, Mersin, Yozgat, Bursa, Isparta, Muş, Çanakkale, Kahramanmaraş, Nevşehir

PROGRAMIN AMACI:

Bu alt tedbirin amacı; Yerel mikro işletmelere Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Coğrafi işaret Sertifikasına sahip ürünlere öncelik tanınarak, geleneksel ve özgün yerel tarım ve gıda ürünleri ile yerel el sanatlarının değerlendirilmesi ve/veya işlenmesi için destek sağlanmasıdır

KİMLER BAŞVURABİLİR:

 

Kamu tüzel kişileri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

MEVCUT İŞLETME: Başvuru sahibinin, yatırımın uygulanacağı adreste*, başvuru yapacağı alt tedbir kapsamında üretim faaliyetini gerçekleştirdiği bir işletmesi için modernizasyon, genişletme veya yerinde yeniden inşa yatırımı yapacaksa, bu tür başvuru sahipleri “Mevcut İşletme” olarak başvurularını yapmalıdırlar. Mevcut işletme başvurularında işletmenin IPARD Programında başvuru yapılan alt tedbir için belirtilen kapasite kriterine uygunluğu değerlendirilirken, yatırımın uygulanacağı

en küçük yerleşim biriminde** başvuru sahibinin aynı alt tedbir kapsamında faaliyet gösteren diğer işletme/işletmelerinin kapasiteleri hesaplamada dikkate alınır.

YENİ İŞLETME: Başvuru sahibinin, yatırımın uygulanacağı adreste*, başvuru yapacağı alt tedbir kapsamında üretim faaliyetini gerçekleştirdiği bir işletme kurmak istiyorsa, bu tür başvuru sahipleri “Yeni İşletme” olarak başvurularını yapmalıdırlar. Yeni işletme başvurularında işletmenin IPARD Programı başvuru yapılan alt tedbir için belirtilen kapasite kriterine uygunluğu değerlendirilirken, yatırımın uygulanacağı en küçük yerleşim biriminde** başvuru sahibinin aynı alt tedbir kapsamında

faaliyet gösteren diğer işletme/işletmelerinin kapasiteleri hesaplamada dikkate alınır.

Gerçek Kişilerde; 1. Başvuru sahibi (tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru teslim edildiğinde 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır.

Tüzel Kişilerde; Üst düzey yönetici kademesinde bir daimi çalışanı, Proje başvurusunda bulunan iş kolunda eğitim veren meslek lisesi, yüksekokul veya üniversite diplomasına sahip olanlar ya da Proje başvurusunda bulunan iş kolunda en az 3 yıl çalıştığına dair mesleki hizmet kaydı bulunanlar

Başvuracak İşletmede;

 1. 50 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 8 milyon TL’yi aşmayan mikro ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler kapsamında olmalıdır.

2. Yerel tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünlerinin üretimi ve/veya paketlenmesi söz konusu olduğunda, mevcut işletmeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5996 sayılı

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun olarak Kayıt/ Onay/ Şartlı Onay sertifikalarına sahip olmalıdır.

3. Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır.

4. Yatırım aşağıda belirtilen illerin kırsal alanlarında uygulanmalıdır.

5. Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi Kapsamında yukarıda belirtilen illerde;

a) Desteklenecek Uygun Geleneksel El Sanatları aşağıda tanımlanmış ve bu rehberin ekinde belirtilmiştir. Uygun El Sanatları listesine www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Bu liste dışındaki el sanatları desteklenmeyecektir.

b) Desteklenecek Uygun Yerel Tarım (gıda ve gıda olmayan) Ürünleri www.tkdk.gov.tr SİTESŞNDE belirtilmiştir. İller bazında Uygun Yerel Tarım (gıda ve gıda olmayan) Ürünleri listesine www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Bu liste dışındaki yerel tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünleri desteklenmeyecektir.

6. Başvuru sahibi, iyi muhasebe uygulamaları gereğince, yatırım kapsamına alacağı ekipmanların amortisman süresinin bir yıldan fazla olduğunu taahhüt edilmeli ve iş planında b

Hibe Programı Başvurusu