KOBİGEL-Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması

VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

GELENEKSEL İMALAT SANAYİ KOBİ’LERİNDE KATMA DEĞERİN ARTTIRILMASI

 

KOSGEB,Gelişmekte olan bölgelerde, geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla; aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesi amacıyla orta ve düşük teknolojili sektörlerde ‘Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması’’ teklif çağrısı ile üst limit geri ödemesiz 200.000 ( iki yüz bin) TL ve geri ödemeli 400.000 ( dört yüz bin) TL olmak üzere azami 600.000 TL tutarında destek sağlanacaktır.

 

Destek Oranı: 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80 (seksen)

Program Toplam Bütçesi: 150.000.000,00                      Hedef Bölge: 3., 4., 5., 6. Bölgeler

Proje Başvurusu: 1 Nisan - 6 Mayıs 2016                         Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

Ülke genelinde orta ve düşük teknoloji alanında üretim yapan KOBİ’lere yönelik hazırlanacak projelerde Desteklenecek Proje Giderleri;

Desteklenecek Proje Gider Grupları

Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Şartlar

Geri Ödemeli

Desteğe İlişkin

Şartlar

A) Personel Giderleri

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir

100.000 TL’ye kadar

X

B) Makine-Teçhizat Giderleri

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat ve kalıpların yeni olması şartı aranır.

Proje kapsamında alınacak makine-teçhizat ve kalıp giderleri geri ödemeli olarak desteklenebilecektir.

Ancak; test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyona yönelik Makine-Teçhizat alımları geri ödemesiz olarak desteklenebilecektir

Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyona yönelik Makine-Teçhizat alımları için 50.000 TL’ye kadar

400.000 TL’ye kadar

C) Yazılım Giderleri

Yazılımın lisans ve yazılıma ilişkin eğitim-danışmanlık giderleri desteklenebilecektir

100.000 TL’ye kadar

100.000 TL’ye kadar

D) Hizmet Alım Giderleri

Eğitim giderleri,

Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç),

Belgelendirme giderleri,

Test ve analiz giderleri,

Tanıtım giderleri ( Ödeme yapılabilmesi için Yurtiçi Marka tescil belgesi şartı aranır),

Ürün tasarım giderleri.

100.000 TL’ye kadar

                X

E) Diğer Giderler

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, yukarıda yer alan gider gruplarına girmeyen diğer giderler.

30.000 TL’ye kadar

              X

Uygun Proje Konuları;

$1·         İmalat kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,

$1·         Milli imkan ve kabiliyetler ile üretimi mevcut olmayan veya sınırlı olan ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik projeler,

$1·         Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler,

$1·         İmalat süreçlerini iyileştirme ve ürün kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,

$1·         Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılmasına yönelik projeler,

$1·         Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetlerine yönelik projeler,

$1·         Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler,

$1·         Markalaşma ve Kurumsallaşmanın geliştirilmesine yönelik projeler,

$1·         İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler,

Ölçek; 2014 - 2015 Yılları verilerine göre; ortalama net satış hasılatı en az 200.000 TL, ortalama çalışan sayısı en az 2 olan İşletmeler bu program kapsamında yararlanacaktır.

Başvuru Formunun ekinde yer alacak belgeler,

$1·         Proje yöneticisine ait özgeçmiş,

$1·         Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar ile özelliklerini içeren dokümanlar,

$1·         Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları (gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi)

$1·         Tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması gerekir.

$1·         Destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar,

$1·         2014-2015 yılları için onaylı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi

1.ve 2.Bölgeler:Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,  Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova

3. 4. 5. ve 6. Bölgeler: Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak, Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri.

Orta-Düşük Teknoloji

Düşük Teknoloji

18.2- Kayıtlı medyanın çoğaltılması

19- Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

22- Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

24- Ana metal sanayii

25- Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı (25.4

Hariç)

30.1- Gemi ve tekne yapımı

33- Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarım

10- Gıda ürünlerinin imalatı 11.07- Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi 13- Tekstil ürünlerinin imalatı 14- Giyim eşyalarının imalatı 15- Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 16- Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı 17- Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 18- Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması(18.2 Hariç), 31- Mobilya imalatı 32- Diğer imalatlar(32.5 Hariç)

Hibe Programı Başvurusu