Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501)

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programının amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek, nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda; Türkiye’de yerleşik, katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge nitelikli proje harcamalarının, %60’a varan oranlarda geri ödemesiz (hibe) desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Program Otoritesi: TÜBİTAK

Destek Oranı: Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı %50’dir.

Destek Miktarı:

Bütçesi en az 10 milyon TL ve üzeri olan projelerde bütçenin;

  • En az %7’si kadar KOBİ’lerle,
  • En az %3’ü kadar Üniversitelerle/Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri ile işbirliği yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Uygulama Süresi:En fazla 36 Ay

Kimler Yaralanabilir?

Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan ve Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı uygulama esaslarında belirtilen şartları sağlayan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Programın Öncelikleri: Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (Ürüne dönüşmesi beklenmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte ve aşağıda belirtilen hedefleri olan projeler desteklenmektedir.

  • Yeni ürün üretilmesi
  • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
  • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi
  • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

Program kapsamında hibe alan projelerdeki destek kalemleri;

·   Personel giderleri

·   Proje personeline ve varsa danışmanlarına ait giderler

·   Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

·   Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

·   Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

·   Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

·   Malzeme ve sarf giderleri

·   Doktoralı personel giderlerinin %100’üne,

·   Yurt-içi Ar-Ge Giderlerinin %80’ine destek,

Proje başvurusunda aranan mali tablolardaki rakam ya da oranlara dayanan ön koşulların kaldırılması

Desteklenen projelerin Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu Giderlerinin desteklenmesi

Hibe Programı Başvurusu