Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarının Kullandırılması

Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarının Kullandırılması

Ülkemizde KOBİ’ler, Sanayi Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler ve Kamu Kurum ve Kuruluşları için birçok başlıkta sağlanan hibe destekleri bulunmaktadır. SUN Danışmanlık ilgili alanda Türkiye genelinde en fazla tecrübeye ve referansa sahip firmaların başında gelmektedir. 10 yılda 750 kadar projenin başarıyla hayata geçmesine aracılık eden SUN Danışmanlık hibe programları alanında ülkemizin “Lider Danışmanlık Firması’dır.

Ulusal Fon Kaynakları

Kalkınma Ajansları:

Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.

Temel Kalkınma Ajansı Destekleri:

 • Proje Teklif Çağrısı Yöntemi İle Sağlanan Mali Destek (KOBİ; STK; Yerel Yönetim ve Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin)
 • Doğrudan Faaliyet Desteği
 • Teknik Destek
 • Güdümlü Proje Desteği
 • Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği

Bu güne kadar gerek Teklif Çağrısı Yöntemi İle Sağlanan Mali Destek, gerek Doğrudan Faaliyet Desteği ve gerekse teknik destek başlıklarında yüzlerce KOBİ’nin, çok sayıda Sanayi Kuruluşunun, Yerel Yönetim ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının projelerine profesyonel destek sağlamış olan SUN Danışmanlık halen Türkiye genelinde en fazla ilde, en fazla projenin hayata geçmesine aracılık etmiş danışmanlık firmasıdır.

KOSGEB

Ülkemizde KOBİ’lerin sürdürülebilir gelişiminin sağlanması amacıyla 1990 yılında faaliyetlerine başlayan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) mevcut durumda 13 farklı destek programı ile KOBİ’lerin finansal ve gelişim odaklı planlarını gerçekleştirmeye destek vermeye devam etmektedir. KOBİ destekleri ile beraber, gelişim odaklı yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilerin fikirden girişime uzanan süreçte de destek sağlayan KOSGEB destekleri için gerekli adımlar ve destek türleri işletmelerin uygunluğunu araştırarak KOSGEB desteklerinden firmaların faydalanması için gerekli adımları tamamlayan Sun Danışmanlık firma analizinden proje uygulamaya kadar olan tüm süreçlerde firmalara destek sağlamaktadır.

TÜBİTAK

51 yıldır ülkemizde Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin gelişimi adına faaliyet gösteren TÜBİTAK özel sektöre olduğu gibi üniversitelere, girişimcilere, kamu kurum ve kuruluşlarına vb. kapsamlı Ar-Ge destekleri sağlamaktadır. 1995 yılından bu yana 1501 Sanayi Ar-Ge Programı ile ülkemizde özel sektörün Ar-Ge çalışmalarına doğrudan finansal destek vermeye başlayan TÜBİTAK, 2007 yılında yalnızca KOBİ’lere yönelik 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç programını hayata geçirmiştir. 2007 yılından bu yana Ar-Ge programlarına yönelik danışmanlık hizmeti vermeye başlamış olan firmamız birçok Anadolu ilinde ülkemizin ilk Ar-Ge projelerinin hayata geçmesine de aracılık etmiştir. Halen ülkemizin en doğusundan TÜBİTAK’a yapılmış ve onaylanmış tek proje başvuruları (Yakupoğlu Ltd. Şti) firmamız müşterisinindir. %95 başarı oranı ile müşterilerinin projelerinin çok büyük bir çoğunluğunun Ar-Ge projesinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmuş olan firmamız anlaşma yaptığı müşterisinin Proje Hazırlama ve Başvuru, Uygulama ve Sonuçlandırılması süreçlerinin tamamını büyük bir titizlikle gerçekleştirerek müşterisinin destekten maksimum faydalanmasını sağlar.

KIRSAL KALKINMA

Hayvancılık ve tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerinin asgari teknik, sağlık ve hijyenik şartlara uygun olarak kurulmasını, orta ve büyük ölçekli ekonomik hayvancılık işletmelerin verimli çalışmasını, hayvan sağlığı, hayvan refahı için ön fizibilite çalışması önem arz etmektedir. Sun Danışmanlık olarak proje hazırlama ve geliştirme aşamalarında yatırımcılara bu alanda da destek sunmaktadır. SUN Danışmanlık hazırlanan projelerden program kapsamında başarılı olan firmalara proje takibi ve uygulama danışmanlığı hizmetlerini de sunmaktadır.

Uluslararası Fon Kaynakları

Avrupa Birliği Katılım Önce Mali Yardım Programları

2005 yılı başında kurulan firmamızın ilk hizmet verdiği alan ülkemizde o yıllarda yeni yeni başlayan Avrupa Birliği mali destek programlarında proje hazırlama ve yürütme danışmanlık hizmeti olmuştur. Ülkemizde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İLK KOBİ Mali Destek Programlarından Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı (DAKAP) ve Samsun Kastamonu Erzurum Bölgeleri Bölgesel Kalkınma Programı (SKE) ile faaliyetlerine başlayan firmamız kısa zamanda adını tüm programlarda başarılı projeleri ile duyurmuş tüm Bölgesel Kalkınma Programları kapsamında hibe almaya hak kazanmış projelerin %15’ini tek başına destek kazandırmıştır. Programın etkin tanıtımı adına firmamız aynı dönem birçok Valiliğe, Sivil Toplum Kuruluşuna ve Yerel Yönetim Kuruluşuna profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmeti de sağlamıştır.

IPARD

Avrupa Birliği’ne üyelik öncesi kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik 2007 yılında kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) AB fonlarından tahsis ettiği geri ödemesiz milyarlarca lira para ile binlerce girişimcinin önünü açmaktadır. Bu kapsamda özellikle yeni yatırımcıların yatırımlarını 3 farklı tedbir başlığında yapılan proje başvurularına azami miktarlarda destek sağlanmaktadır. Ülkemizde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla IPARD (Kırsal Kalkınma) fonlarından yıllık ortalama 1 Milyar Avro’yu aşkın bir bütçe yatırımcıların hazırlamış oldukları projeler doğrultusunda dağıtılmaktadır. Avrupa Birliği sürecine müdahil olan her ülkeye sağlanan hibeler ile AB standartlarında üretim ve yetiştiricilik yapılması amaçlanmakta olup, SUN Danışmanlık ilgili alanda programdan faydalanmak isteyen müşterilerine proje hazırlama ve yürütme danışmanlık hizmeti vermektedir.

ERASMUS PLUS PROGRAMI

Topluluk Programları belirli bir süre için topluluk politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür. Topluluk programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile programların bütçesi oluşturulmaktadır.

Topluluk programları; İşbirliğini geliştirmek için farklı ülkelerden ortakların gerekebildiği başlıklar içerir. Belirli alanlarda konu temelli programlardır ve yatırım içermeyen projeler desteklenmektedir. Kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım, yenilikçilik projeleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. Katılımcı ülke için hibe olmasa da, nihai faydalanıcı için hibe niteliğindedir.

Birçok farklı topluluk programı bulunmakla birlikte SUN Danışmanlık olarak özellikle Erasmus + kapsamında bireyler, dernekler, kurum ve kuruluşlar ve firmalar için projeler hazırlanmaktadır. Bu amaçla özellikle Ulusal Ajans tarafından yönetilen

Topluluk Programları belirli bir süre için topluluk politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür. Topluluk programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile programların bütçesi oluşturulmaktadır.

Topluluk programları; İşbirliğini geliştirmek için farklı ülkelerden ortakların gerekebildiği başlıklar içerir. Belirli alanlarda konu temelli programlardır ve yatırım içermeyen projeler desteklenmektedir. Kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım, yenilikçilik projeleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. Katılımcı ülke için hibe olmasa da, nihai faydalanıcı için hibe niteliğindedir.

Birçok farklı topluluk programı bulunmakla birlikte SUN Danışmanlık olarak özellikle Erasmus + kapsamında bireyler, dernekler, kurum ve kuruluşlar ve firmalar için projeler hazırlanmaktadır. Bu amaçla özellikle Ulusal Ajans tarafından yönetilen

 • Erasmus + Comenius
 • Erasmus + Erasmus
 • Erasmus + Leonardo
 • Erasmus + Grundtvig
 • Erasmus + Gençlik

Merkezi Faaliyetler ve programlar için;

 • KA 1: Hareketlilik
 • KA 2: Stratejik Ortaklık

Programları için projeler hazırlanmakta ve faaliyetleri desteklenmektedir.

 

BADILLI TARIM
HAYATİ PLASTİK
TRANS-EL
LİLA KOZMETİK
BEDEN MERMER
TEKİN DEMİR
Top